Статути ОК “Розсошанський” та ОК “Розсошанський 1”

ОК “РОЗСОШАНСЬКИЙ” 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на установчих Загальних зборах

Обслуговуючого кооперативу «Розсошанський»

Протокол № 1 від 18 жовтня 2011 р.

Голова Правління

Обслуговуючого кооперативу

«Розсошанський» _______________ Шупта О.М.

СТАТУТ

Обслуговуючого Кооперативу «Розсошанський »

с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області, 2011 р.

 1. Загальні положення

1.1. Цей Статут регламентує порядок організації та діяльності обслуговуючого кооперативу (далі – Кооператив), створеного фізичними особами, громадянами України, що є власниками та/або здійснюють свою діяльність на земельних ділянках, наданих громадянам України у приватну власність для ведення особистого селянського господарства в Хмельницькому районі Хмельницької області на території земель Розсошанської  сільської ради за межами населеного пункту.

1.2. Кооператив діє згідно з Конституцією України, Законами України «Про об’єднання громадян», «Про кооперацію», Цивільним кодексом України, Земельним кодексом України, цим Статутом та іншими чинними нормативно-правовими актами, є юридичною особою з моменту його державної реєстрації.

1.3. У відповідності до ст.2 Закону України «Про кооперацію» Обслуговуючий Кооператив є юридичною особою, яка утворена  фізичними  особами, що добровільно об’єдналися на основі членства з метою ведення  спільної  діяльності на засадах самоврядування для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних та  інших спільних інтересів без мети одержання прибутків для надання послуг членам Кооперативу.

1.4. Повна назва Кооперативу: Обслуговуючий Кооператив «Розсошанський», скорочена назва: ОК «Розсошанський».

1.5. Кооператив має відокремлене майно, що належить йому на праві колективної власності, самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку та штампи з власним найменуванням, та інші реквізити, зразки яких затверджуються Загальними зборами членів Кооперативу.

1.6. Кооператив вправі від свого імені укладати договори, здобувати майнові й особисті немайнові права та обов’язки, бути позивачем і відповідачем в судах загальної та спеціальної юрисдикції.

1.7. За порушення договірних зобов’язань та інших правил здійснення господарської діяльності Кооператив несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

1.8.  Держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Кооперативу.

1.9. Кооператив не несе відповідальності за зобов’язаннями окремих членів Кооперативу та Держави.

1.10. Звернення стягнення на майно Кооперативу за особистими боргами членів Кооперативу не дозволяється, як і звернення стягнення на майно членів Кооперативу за зобов’язаннями Кооперативу.

1.11. Звернення стягнення на всю частку (земельну ділянку) члена Кооперативу або відчуження (зміна власника) частки (земельної ділянки) члена Кооперативу припиняє його участь у Кооперативі.

1.12. Місцезнаходження Кооперативу: Хмельницька область, Хмельницький район,  с. Розсоша.

 

 1. Мета створення Кооперативу і вичерпний перелік  видів  його діяльності

2.1. Метою діяльності Кооперативу є задоволення потреб (економічних, соціальних та інших) членів Кооперативу на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, та створення, розвитку, охорони та утримання в належному технічному стані соціально- економічної та інженерної інфраструктури Кооперативу (мереж електро-, водо- та газопостачання, водовідведення, систем освітлення та охорони, доріг, під’їздів, заїздів, вулиць, стоянок автотранспорту, місць збирання твердих побутових відходів, місць відпочинку), а також для обслуговування земельних ділянок, що входять в межі Кооперативу.

2.2. Для досягнення статутної мети Кооператив виконує наступні завдання:

2.2.1. Сприяє членам Кооперативу в реалізації своїх законних прав, свобод та інтересів у сфері особистого селянського господарства, садівництва, городництва у тому числі в сфері забезпечення членів Кооперативу необхідною соціально-економічною та інженерною інфраструктурою та  комунальними   послугами, надання членам Кооперативу необхідної допомоги для досягнення статутної мети тощо.

2.2.2. Сприяє захисту інтересів членів Кооперативу в органах державної влади і управління та місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

2.3. Для досягнення статутної мети, що визначені у цьому Статуті, Кооператив користується правом:

2.3.1. Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права.

2.3.2. Одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію та документи, необхідні для реалізації своїх цілей і завдань.

2.3.3. Вносити пропозиції до органів влади і управління, місцевого самоврядування щодо організації заходів, пов’язаних з реалізацію статутних цілей та завдань Кооперативу.

2.3.4. Засновувати підприємства, установи та організації необхідні для досягнення статутних цілей.

2.3.5. Брати участь у заходах, у тому числі міжнародних, для реалізації і досягнення статутних цілей Кооперативу.

 

 1. Склад засновників Кооперативу

Засновниками Кооперативу є громадяни України, які взяли участь у скликанні та проведенні установчих Загальних зборів, підписали протокол установчих Загальних зборів та затвердили даний Статут. Засновники Кооперативу є його членами з часу створення та державної реєстрації, відповідно користуються рівними правами та обов’язками згідно розділу 5 цього Статуту.

 

 1. Умови і порядок вступу до Кооперативу та виходу або виключення з нього

4.1. Членами Кооперативу можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які досягли 16-річного віку, які визнають та дотримуються вимог цього Статуту.

4.2.      Набуття членства у Кооперативі відбувається за умов сплати кандидатом вступного внеску, членського внеску, а при бажанні участі у реалізації цільових програм при обов’язковій сплаті цільових внесків.

4.3. Прийняття у члени Кооперативу здійснюється Правлінням Кооперативу на підставі письмового звернення кандидата та поданням відповідних документів.

4.4. Прийняття нових членів Кооперативу здійснюється:

4.4.1. В результаті одержання у власність або управління (купівля – продаж, дарування, спадщина, оренда тощо) земельної ділянки в межах Кооперативу, тобто у разі зміни власника або користувача приватизованої земельної ділянки діючого члена Кооперативу.

4.4.2. Прийняттям нових членів з числа фізичних осіб, що є власниками земельних ділянок, що межують або розташовані поруч із земельними ділянками діючих членів Кооперативу, або близьким родичами власників таких земельних ділянок або осіб, що мають право на користування такими земельними ділянками.

4.4.3. Кандидат у члени Кооперативу набуває членство лише за виконання наступних умов:

4.4.3.1. Подання Правлінню Кооперативу письмової власноручної заяви про вступ, копій документів, що засвідчують фізичну особу (паспорт та ідентифікаційний код (ІПН), та документів на право власності або управління (користування) на земельну ділянку діючого члену Кооперативу (п.4.4.1.) або земельну ділянку, що межує або розташована поруч із земельними ділянками Кооперативу (п.4.4.2.).

4.4.3.2.  Сплати вступного та членського внесків.

4.4.3.3. При бажанні прийнятого члена Кооперативу підключитися до загальної соціально-економічної та інженерної інфраструктури Кооперативу обов’язковим є оплата цільових внесків у розмірах, сплачених окремими членами Кооперативу на час введення в експлуатацію загальних елементів соціально – економічної або інженерної інфраструктури.

4.4.3.4. У разі виконання п. 4.4.3.3 підключення загальних елементів соціально- економічної або інженерної інфраструктури до земельної ділянки прийнятого члена Кооперативу відбувається за рахунок останнього.

4.5. У разі невиконання умов передбачених п.4.4. цього Статуту, власник земельної ділянки на території обслуговування Кооперативу не набуває статусу члена Кооперативу і, відповідно, не набуває права користування соціально-економічною та інженерною інфраструктурою та послугами Кооперативу на умовах і правах, якими користуються його члени.

4.6. Прийнятий у члени Кооперативу, замість такого, що вибув з нього, є правонаступником того, що вибув, незалежно від стосунків, ступеня спорідненості та способу відчуження – передачі прав на земельну ділянку, куплі-продажу, дарування, одержання спадщини тощо.

4.7. Членство у Кооперативі підтверджується відповідними посвідченнями або довідкою, виданою від імені Кооперативу.

4.8. Член Кооперативу, який систематично не виконує або неналежним чином виконує свої обов’язки, не слачує членські внески або заважає своїми діями досягненню статутних завдань Кооперативу, або порушує законні права інших членів Кооперативу може бути, за поданням Правління Кооператива, виключений з Кооперативу на підставі рішення Загальних зборів Кооперативу.

4.9. Член Кооперативу за порушення вимог цього Статуту може бути за рішенням Правління відключений від соціально- економічної та інженерної інфраструктури, які знаходяться на балансі та утримуються Кооперативом і позбавлений права користуватися майном та землями, належними або такими, що обслуговуються Кооперативом (місцями збору сміття, загальними автостоянками, засобами охорони тощо). Рішення Правління про позбавлення члена Кооперативу окремих прав на користування майном та землями Кооперативу може бути скасовано лише Загальними зборами членів Кооперативу. У разі усунення членом Кооперативу порушень норм цього Статуту, член Кооперативу може бути поновлений у правах на користування соціально – економічною та інженерною інфраструктурою та землями загального користування за рішенням Правління Кооперативу.

4.10. Кожну окрему ділянку, що входить до меж Кооперативу, може представляти лише один член Кооперативу, що має право одного голосу при голосуванні на Загальних  зборах Кооперативу.

4.11. У разі наявності у приватній власності у члена Кооперативу більше ніж одніє приватизованої земельної ділянки в межах Кооперативу, його голос при голосуванні враховується по кількості наявних у власності земельних ділянок в межах Кооперативу.

4.12. Член Кооперативу може вийти з Кооперативу за власним бажанням на підставі письмового звернення (заяви). Рішення про позбавлення членства у Кооперативі у цьому випадку приймається Правлінням Кооперативу за умов відсутності боргів або невиконаних зобов’язань перед Кооперативом.

4.13. Інші підстави припинення членства у Кооперативі:

– смерть члена Кооперативу;

– ліквідація або реорганізація Кооперативу;

4.14. Виключення з членів Кооперативу може бути оскаржене до суду.

 

 1. Права і обов’язки членів Кооперативу

5.1 .Член Кооперативу має право:

5.1.1. Брати участь в управлінні справами Кооперативу в порядку, визначеному Статутом.

5.1.2. Обирати та бути обраним до керівних органів Кооперативу.
5.1.3. Одержувати інформацію про діяльність Кооперативу.

5.1.4. Вийти зі складу членів Кооперативу в порядку, передбаченому Статутом.

5.1.5. Самостійно господарювати на земельній ділянці та розпоряджатися на власний розсуд одержаною на ній сільськогосподарською продукцією.

5.1.6. Користуватися соціально- екномічною та інженерною інфраструктурою   Кооперативу за умови сплати цільових внесків, за рахунок яких побудовано та утримуються елементи соціально- економічної та інженерної інфраструктури.

5.1.7. На відшкодування збитків у випадках, передбачених законом.

5.1.8. Споруджувати на власній земельній ділянці жилі будинки та інші будівлі і господарські споруди.

5.1.9. Продавати або іншим шляхом відчужувати приватизовану земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину тощо.

5.1.10.  Користуватися послугами Кооперативу.

5.1.11. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Кооператива, усунення недоліків у роботі його органів управління та посадових осіб.

5.1.12. Звертатися до органів управління та органів контролю за діяльністю Кооперативу із запитами, пов’язаними з членством у Кооперативі, діяльністю Кооперативу та його посадових осіб, одержувати письмові відповіді на свої письмові запити.

5.2. Члени Кооперативу мають також інші права, передбачені цим Статутом або встановлені Загальними зборами Кооператива та законодавством.

5.3. Члени Кооперативу зобов’язані:

5.3.1.  Забезпечувати використання земельних ділянок за цільовим призначенням.

5.3.2. Додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля.

5.3.3. Своєчасно сплачувати членські внески та земельний податок, а також платежі за обслуговування соціально- економічної та інженерної інфраструктури (у разі права користування її елементами), комунальні послуги.

5.3.4. Не порушувати прав власності суміжних земельних ділянок та землекористувачів.

5.3.5. Підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі.

5.3.6. Дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов’язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон.

5.3.7. Зберігати об’єкти соціально- економічної та інженерної інфраструктури та загального користування, у тому числі покриття вулиць і проїздів, будівлі і конструкції, а також геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем тощо. Уразі порушення їх цілості при виконанні будь-яких робіт з власної ініціативи – самостійно і за власний рахунок усунути та відновити попередній стан цих споруд, будівель, конструкцій, вуличного покриття тощо.

5.3.8. Виконувати вимоги Статуту Кооперативу та рішення його керівних органів.

5.4. Члени Кооперативу можуть нести також інші обов’язки перед Кооперативом, передбачені чинним законодавством.

 

 1. Порядок внесення змін до статуту Кооперативу

Зміни і доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів членів Кооперативу простою більшостю голосів, окремо оформляються, підписуються всіма присутніми на загальних Зборах членами  Кооперативу та підлягають обов’язковій державній реєстрації.

 

 1. Порядок встановлення розміру і сплати внесків та  паїв членами Кооперативу та відповідальність за  порушення  зобов’язань щодо їх сплати

7.1. Встановлення розміру та порядок сплати внесків членами Кооперативу здійснюється Правлінням з подальшим обов’язковим затвердженням Загальними зборами Кооперативу. Члени Кооперативу зобов’язані сплатити вступний внесок при прийомі в члени Кооперативу та регулярно сплачувати членські внески.

ВСТУПНИЙ ВНЕСОК –   грошовий чи інший майновий неповоротний внесок, який зобов’язана сплатити особа у разі вступу до Кооперативу.

ЧЛЕНСЬКИЙ ВНЕСОК – грошовий неповоротний внесок, який періодично, але не рідше ніж один раз на три місяці у рік (квартал) сплачується членом Кооперативу для забезпечення поточної діяльності Кооперативу.

Члени Кооперативу мають право сплачувати або відмовитися сплачувати цільові внески.

ЦІЛЬОВИЙ ВНЕСОК – грошові, інші майнові та немайнові цінності членів Кооперативу, що вносяться з метою забезпечення виконання конкретних цільових програм розвитку Кооперативу, пов’язаних з облаштуванням соціально-економічної та інженерної інфраструктури. У разі не сплати цільового внеску член Кооперативу не має право користуватися майном та землями, придбаними за цільові внески та елементами соціально-економічної та інженерної інфраструктури тощо, побудованими або облаштованими за рахунок  цільових внесків інших членів Кооперативу.

7.2. Розмір вступного та членських внесків встановлюється та може бути змінений лише за рішенням Загальних зборів членів Кооперативу, а цільових внесків – Правлінням Кооперативу.

7.3. За власним бажанням член Кооперативу може внести ПАЙ, тобто майновий  (поворотний внесок) для розвитку Кооперативу у вигляді майна, грошей або земельної ділянки на визначений при передачі паю час (термін). Передача паю оформлюється Головою Правління відповідним протоколом за обов’язковою участю члена Кооперативу, що вніс пай. У протоколі обов’язково вказується стан, умови використання та дата повернення паю.

 

 1. Форми участі членів Кооперативу в його діяльності

Члени Кооперативу беруть участь в його діяльності лише особисто шляхом реалізації наданих п. 5 цього Статуту прав із дотриманням передбачених даним Статутом обов’язків. Делегування участі членом Кооперативу в діяльності Кооперативу іншим юридичним або фізичним особам не дозволяється.

 

 1. Порядок формування, склад і компетенція органів управління та органів контролю Кооперативу

9.1. Органами управління Кооперативу є Загальні збори членів Кооперативу, Правління, Голова Правління, а органом контролю – Ревізійна комісія Кооперативу.

9.2. Вищим органом управління Кооперативу є Загальні збори членів Кооперативу. До компетенції Загальних зборів членів Кооперативу належить:

9.2.1. Затвердження Статуту Кооперативу та внесення до нього змін і доповнень.

9.2.2.  Обирання, з кола членів Кооперативу та за їх згодою, Правління Кооператива у кількості не менше, ніж 3 особи та його Голову, Ревізійну комісію у складі не менш, ніж 3 особи на термін 3 роки та затверджують штатний розпис Кооперативу.

9.2.3. Заслуховування звітів Голови Правління, Правління та Ревізійної комісії Кооперативу, затвердження річних балансів та виконання кошторисів.

9.2.4. Визначення розміру вступного і членського внесків, термін та порядок їх сплати.

9.2.5. Визначення розміру, порядку формування та використання фондів Кооператива, затвердження Правил внутрішнього розпорядку Кооперативу, цільових програм.

9.2.6. Визначення умов оплати  праці та утримання органів управління, у тому числі затвердження кошторису Кооперативу на рік.

9.2.7. Затвердження річного звіту.

9.2.8. Затвердження рішень Правління про прийняття нових членів та припинення членства, а також розгляд скарг членів Кооперативу на дії (бездіяльність) органів управління Кооперативу, вирішення питань дострокового припинення повноважень посадових осіб Кооперативу.

9.2.9. Прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном.

9.2.10. Утворення спеціальних комісій із залученням як консультантів, найманих працівників, а також надання на це дозволу Правління Кооперативу. При цьому збори вирішують питання щодо умов оплати праці найманих працівників.

9.2.11. Прийняття рішень про вступ Кооперативу до об’єднань (або виходу з них) та створення підприємств, установ, організацій.

9.2.12. Прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію Кооперативу.

9.3. До компетенції загальних зборів можуть бути віднесені будь-які питання діяльності Кооперативу.

9.4. Чергові Загальні збори членів Кооперативу скликаються Правлінням або Головою Кооперативу у разі потреби, але не рідше одного разу на рік.

9.5. Про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів члени Кооперативу повинні бути повідомлені не пізніше, ніж за 10 днів до визначеного строку їх проведення шляхом розміщення відповідної об’яви на дошках оголошень Кооперативу.

9.6. Позачергові Загальні збори членів Кооператива скликаються на вимогу:
– не менше третини його членів;

– ревізійної комісії;

– Голови Правління.

9.7. Позачергові Загальні збори членів Кооперативу повинні бути скликані протягом 14 днів з дня надходження такої вимоги. У разі незабезпечення Правлінням (Головою) Кооперативу скликання позачергових Загальних зборів вони можуть бути скликані особами, які вимагали їх скликання, протягом наступних 14 днів у порядку, визначеному п.9.5 Статуту.

9.8. Загальні збори членів Кооперативу правомочні вирішувати питання, якщо на них присутні більше половини його членів.

9.9. Під час проведення Загальних зборів кожний член Кооперативу має стільки голосів, скількома земельними ділянками в межах Кооперативу він володіє або користується. Член Кооперативу при голосуванні не може передавати свій голос (голоси) іншій особі.

9.10. Рішення Загальних зборів членів Кооперативу приймаються відкритим голосуванням. За рішенням більшості присутніх на Загальних зборах голосування може відбуватись таємним шляхом.

9.11. З окремих питань діяльності Кооперативу, що не пов’язані з відчуженням майна Кооперативу, допускається проведення голосування членів Кооперативу шляхом письмового опитування членів Кооперативу. При цьому термін, протягом якого проводиться опитування по одному питанню, не повинен перевищувати одного місяця. Результати письмового опитування оцінюються, як результати голосування Загальних зборів Кооперативу про що складається відповідний протокол.

9.12. Рішення Загальних зборів Кооперативу оформляється протоколом, який підписують Голова Правління або головуючий (у разі відсутності Голови Правління) та секретар зборів.

9.13. У протоколі зазначається кількість наявних, на день скликання Загальних зборів, членів Кооперативу з правом голосу та кількість присутніх на зборах. До протоколу зборів додається список присутніх із зазначенням даних:

– для фізичної особи – реєстровий номер земельної ділянки, прізвище, ім’я та по батькові користувача (власника) цієї ділянки. Дані про фізичну особу засвідчуються її особистим підписом.

9.14. Виконавчим органом Кооперативу є Правління, яке очолює Голова. Правління Кооперативу, як правило, здійснює діяльність на громадських засадах шляхом проведення засідань, про що складається відповідний протокол та оформляється письмове рішення за підписом членів Правління, що доводиться до членів Кооперативу шляхом оголошення.

9.15. Інформація про час, місце засідання Правління та порядок денний повинна бути доведена Головою до всіх членів Правління. Рішення Правління правомочне, якщо за нього проголосують більшість його членів. У разі розподілу голосів навпіл голос Голови Правління є вирішальним.

9.16. Правління Кооперативу

9.16.1. Обирає зі свого складу посадових осіб відповідно до штатного розкладу Кооператива, визначає регламент роботи Правління та доводить його до відома членів Кооператива шляхом розміщення відповідної інформації на дошках оголошень.

9.16.2. Здійснює управління Кооперативом у період між Загальними зборами членів Кооперативу, забезпечує виконання їх рішень.

9.16.3. Розраховує та визначає розмір цільових внесків, термін та порядок їх сплати.

9.16.4. Здійснює контроль за дотриманням членами Кооперативу правил внутрішнього розпорядку Кооперативу та рішень його керівних органів.

9.16.5. Забезпечує виконання цільових програм Кооперативу та інших робіт, спрямованих на досягнення статутних цілей Кооперативу.

9.16.6. Організовує та здійснює контроль за своєчасною та повною сплатою членами Кооперативу внесків, земельного податку, комунальних та інших обов’язків платежів, які сплачуються через Кооператив.

9.16.7. Розглядає подання Голови Правління з питань діяльності Кооперативу та приймає по них рішення відповідно до своєї компетенції. У разі необхідності готує подання на розгляд Загальних зборів членів Кооперативу.

9.17.  Голова Правління Кооперативу

9.17.1. Обирається з числа членів Правління та на громадських засадах організовує діяльність Правління Кооперативу, підзвітний вищому органу – Загальним зборам членів Кооперативу та звітує Правлінню Кооперативу і несе перед ним відповідальність за ефективність діяльності Кооперативу.

9.17.2. Представляє Кооператив у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами.

9.17.3. Укладає угоди між Кооперативом та іншими особами.

9.17.4. Приймає на роботу та звільняє з роботи найманих працівників  відповідно до штатного розпису, видає обов’язкові для найманих працівників накази та розпорядження.

9.17.5. Розглядає заяви та інші звернення членів Кооперативу з питань діяльності Кооперативу, організовує необхідні перевірки по них та готує відповіді.

9.17.6. Готує та подає на розгляд Правління документи, проекти рішень та інші пропозиції з питань діяльності Кооперативу.

9.17.7. Організовує ведення протоколів Загальних зборів членів Кооперативу, засідань Правління Кооперативу, відповідає за їх збереження, а також за зберігання установчих та інших правовстановлюючих документів та печатки Кооперативу.

9.18. Ревізійна комісія Кооперативу

9.18.1. Ревізійна комісія Кооперативу здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Кооперативу, підзвітна Загальним зборам членів Кооперативу і обирається Загальними зборами з числа членів Кооперативу. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління Кооперативу. Голову Ревізійної комісії обирають виключно з членів Кооперативу.

9.18.2. Перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Кооперативу Ревізійною комісією проводяться:

– за власною ініціативою;

– за рішенням Загальних зборів членів Кооперативу;

– на вимогу не менш, як 10 відсотків членів Кооперативу.

– за мотивованою вимогою Голови Правління або будь – кого з кола членів Правління Кооператива.

9.18.3. У разі зміни Голови Правління, призначення (або звільнення) казначея, бухгалтера, а також в інших випадках, передбачених законодавством проводиться перевірка Ревізійною комісією.

9.18.4. Ревізійна комісія складає висновок за річними звітами про результати діяльності Кооперативу, що доводиться членам Кооперативу під час наступних Загальних зборів.

9.18.5. При здійсненні перевірок на вимогу членів Ревізійної комісії надаються будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, що стосуються діяльності Кооперативу, а також пояснення посадових осіб Кооперативу.

 

 1. Порядок формування, використання та розпорядження  майном Кооперативу, економічні засади дяльності Кооперативу

10.1. Майно Кооперативу становлять його власність, як юридичної особи і є неподільним між членами Кооперативу.

10.2. Кооператив може мати у власності землю, кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.

10.3. Джерела надходження коштів та іншого майна до Кооперативу.

Кооператив набуває право власності на кошти та інше майно шляхом одержання:

10.3.1. від Держави, юридичних, фізичних осіб та членів Кооперативу у вигляді паїв (поворотних внесків).

10.3.2. вступних, членських та цільових внесків членів Кооперативу (неповоротних внесків).

10.3.3. неповоротних добровільних пожертвувань від Держави, юридичних, фізичних осіб та членів Кооперативу.

10.3.4. у власність майна та майнових прав за цивільно – правовими угодами за рахунок власних коштів, сформованих згідно п.10.3.2.

10.4. Кооператив має право здійснювати щодо свого майна будь-які дії та укладати угоди, які не суперечать законодавству.

10.5. Майно та кошти Кооперативу використовуються згідно мети та завдань Кооперативу, а також на оплату праці штатних або найманих працівників Кооперативу.

10.6. Гарантії щодо власності Кооперативу встановлюються законодавством України.

10.7. Кошти та інше майно Кооперативу не може перерозподілятись між його членами і використовується виключно для виконання статутних завдань.

10.8. Кооператив виступає єдиним  уповноваженим  користувачем земельних  ділянок загального користування (вулиць, доріг, проїздів, луговин, автостоянок, технологічних ділянок тощо) в межах наданих у користування Кооперативу земельної площі згідно з генеральним планом.

10.9. Кооператив є власником будівель, споруд, земель загального користування, грошових та майнових внесків його членів, виготовленої продукції, а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених Законом.

10.10. Володіння, користування та розпорядження майном Кооператива здійснюють органи управління Кооперативу відповідно до їх компетенції, визначеної статутом Кооперативу.

10.11. Реалізація (відчуження) майна Кооперативу, яке придбано за рахунок вступних та членськів внесків відбувається виключно за рішенням Загальних зборів членів Кооперативу, прийнятим більшістю голосів, присутніх на Загальних зборах.

10.11.1 Реалізація (відчуження) майна Кооперативу, яке придбано за рахунок цільових внесків відбувається в порядку, передбаченому п.11.2.1.2  та п.11.2.1.3 цього Статуту.

10.12. Економічні засади діяльності Кооперативу

10.12.1. Кооператив через Правління самостійно визначає основні напрямки своєї діяльності та здійснює її планування.

10.12.2. Кооператив через Правління самостійно розробляє програми і плани соціально-економічного розвитку, розглядає і затверджує їх на Загальних зборах членів Кооперативу.

10.12.3. Кооператив надає послуги своїм членам, не маючи на меті одержання прибутку.

 

 1. Порядок розподілу доходу та покриття збитків Кооперативу, формування фондів

11.1.Дохід Кооперативу

11.1.1 Дохід Кооперативу формується з надходжень від сплати внесків та інших надходжень, не заборонених законодавством України після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат та витрат на оплату праці найманих працівників.

11.1.2. Дохід розподіляється на :

11.1.2.1. Сплату податків і зборів ( обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів.

11.1.2.2. Погашення наявної кредиторської заборгованості.

11.1.2.3. Покриття збитків.

11.1.2.4. Проведення відрахувань до створених фондів Кооператива.

11.1.2.5. Залишки нерозподіленого доходу зараховуються до неподільного фонду і використовуються на статутні цілі.

11.2. Соціально – економічна та інженерна інфраструктура Кооперативу.

11.2.1. Соціально – економічна та інженерна інфраструктура Кооперативу (далі Інфраструктура) складається з мереж електро-, водо- та газопостачання, водовідведення, системи освітлення та охорони, а також доріг, під’їздів, заїздів, вулиць, стоянок автотранспорту, місць збирання твердих побутових відходів, місць відпочинку тощо та поділяється на загальну та індивідуальну Інфраструктуру.

11.2.1.1. Загальна Інфраструктура Кооперативу будується та утримується за рахунок цільових внесків членів Кооперативу, розташована на землях загального користування. Користуватися загальною Інфраструктурою мають право лише члени Кооперативу, що сплатили відповідні цільові внески для її побудови (облаштування) та утримання.

11.2.1.2. Загальна Інфраструктура Кооперативу перебуває на балансі та є власністю Кооперативу. В економічно вигідних випадках, виключно за рішенням Загальних зборів окремі елементи загальної Інфраструктури можуть бути оплатно чи безоплатно передані для подальшої експлуатації іншим юридичним особам з відчуженням з балансу Кооперативу. При цьому голосують з цих питань на Загальних зборах лише члени Кооперативу, що брали участь в створенні конкретних елементів загальної Інфраструктури та здійснили оплату цільових внесків. Одержані від оплатної передачі елментів загальної Інфрастуртури гроші можуть бути або повернуті членам Кооперативу, що брали участь в створенні конкретних елементів загальної Інфраструктури та здійснили оплату цільових внесків, або зараховані як відповідні цільові внески у спеціальні фонди Кооперативу (п.11.3.3 цього Статуту).

11.2.1.3. У разі оплати, побудови (облаштування) окремих елементів загальної Інфраструктури за рахунок лише одного члена Кооперативу, оплатна чи безоплатна передача для подальшої експлуатації іншим юридичним особам з відчуженням з балансу Кооперативу таких елементів відбувається лише за погодженням з Правлінням Кооперативу.

11.2.1.4. Індивідуальна Інфраструктура побудована та облаштована за особистий рахунок окремих членів Кооперативу, розташована на приватизованих земельних ділянках та є власністю окремих членів Кооперативу. Використання іншими членами Кооперативу індивідуальної Інфраструктури  дозволяється за згодою власника.

11.3. Фонди Кооперативу

11.3.1. Для забезпечення Статутної діяльності Кооператив може створювати неподільний та спеціальні фонди.

11.3.2. Неподільний фонд створюється в обов’язковому порядку і формується за рахунок паїв, вступних та членських внесків, та інших надходжень, не заборонених законом. Цей фонд не може бути розподілений між членами Кооперативу і використовується виключно для забезпечення статутних завдань діяльності Кооперативу, а також для утримання загальної Інфраструктури Кооперативу.

11.3.3. Спеціальні фонди створюється за рахунок цільових внесків членів Кооперативу для забезпечення реалізації відповідної цільової (спеціальної) програми розвитку Кооперативу. Після завершення реалізації відповідної цільової (спеціальної) програми залишки коштів за згодою членів Кооперативу, що сплатили цільові внески, можуть бути зараховані з  спеціального фонду до неподільного фонду, або використані для реалізації інших цільових (спеціальних) програм як цільові внески (або частина таких внесків).

11.3.4. Кошти та майно створених фондів використовуються за рішеннями Правління Кооператива відповідно до мети їх створення та цілей діяльності Кооператива.

11.4. Землі Кооперативу

11.4.1. Землі Кооперативу складається із земельних ділянок членів Кооперативу та земель загального користування, наданих Кооперативу в оренду, постійне користування, а також придбаних ним у власність відповідно до земельного законодавства України, тобто поділяються на приватизовані, що перебувають у власності або користуванні кожного з членів Кооперативу та не приватизовані (землі загального користування).

11.4.2. Землі загального користування, що є власністю Кооперативу або перебувають в користуванні Кооперативу, використовуюються згідно їх цільового призначення.

11.4.3. Кожен член Кооперативу має рівні права на користування землями загального призначення Кооперативу. У разі знаходження на землях загального користування елементів загальної Інфраструктури, її використання дозволяється при  виконанні положень п.4.4 цього Статуту.

11.4.4. Кооператив має власні межі, які складаються з меж земельних ділянок членів Кооперативу та земель загального користування Кооперативу.

11.4.5. Зміна цільового призначення земель загального користування, що є власністю Кооперативу, здійснюється виключно рішенням Загальних зборів Кооперативу з подальшим затвердженням Хмельницькою районною держадміністрацією.

11.4.6. Реалізація (відчуження) земель загального користування, що є власністю Кооперативу, здійснюється виключно рішенням Загальних зборів Кооперативу.

11.4.7. Приватизовані земельні ділянки члени Кооперативу використовують на власний розсуд згідно з цільовим призначенням землі з дотриманням положень Земельного Кодексу Украни.

 

 1. 1 Порядок обліку і звітності у кооперативі.

12.1. Оподаткування, облік і звітність у Кооперативі здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством.

12.4. В Кооперативі здійснюється документальний, матеріальний та фінансово – бухгалтерський обліки (далі Обліки) у порядку, передбаченому чинним законодавством.

12.2. Відповідальним за ведення Обліків бухгалтерського, документального та матеріального обліку та звітності у Кооперативі є Голова Правління та визначені члени Кооперативу (на громадських засадах) або наймані працівники.

12.3. У разі необхідності за рішенням Загальних зборів в штаті Кооперативу додатково може бути введено посаду бухгалтера, казначея, обліковця, інженера з експлуатації загальної Інфраструктури тощо як з числа членів Кооперативу на громадських засадах так і з числа найманих працівників.

 

 1. Порядок реорганізації та ліквідації Кооперативу, вирішення пов’язаних з цим майнових питань

13.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Кооперативу відбувається за рішенням загальних зборів членів Кооперативу у порядку визначеному законодавством та даним Статутом Кооперативу. У разі реорганізації права та обов’язки Кооператива переходять до його правонаступників.

13.2.  Ліквідація Кооперативу здійснюється

13.2.1. За рішенням Загальних зборів членів Кооператива.

13.2.2. За рішенням суду.

13.3. Ліквідація Кооперативу здійснюється комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про його ліквідацію. Цим же органом визначається порядок діяльності ліквідаційної комісії.

13.4. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо правління Кооперативом, повноваження Голови та членів Правління Кооперативу при цьому припиняються.

13.5. Ліквідаційна комісія  зобов’язана провести роботу, пов’язану із стягненням дебіторської заборгованості і виявленням претензій кредиторів (з повідомленням останніх про ліквідацію Кооперативу), встановити порядок і строки проведення ліквідації, також строк для пред’явлення претензій, що не може бути меншим ніж два місяці з дня публікації інформації про ліквідацію Кооперативу.

13.6. Ліквідаційна комісія проводить ліквідацію Кооперативу в порядку, встановленому Законом.

13.7. Майно та кошти Кооперативу, що залишилися після задоволення вимог кредиторів Кооперативу, здійснення оплати праці, розрахунків з об’єднанням, членом якого воно є, розподіляється у порядку, визначеному Ліквідаційною комісією.

Голова Правління

Обслуговуючого Кооперативу «Розсошанський»          __________  Шупта О.М.

 

ОК “РОЗСОШАНСЬКИЙ 1” 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на Загальних зборах

Обслуговуючого кооперативу «Розсошанський 1»

Протокол № 3 від 14 жовтня 2013 р.

Голова Правління

Обслуговуючого кооперативу

«Розсошанський 1» _______________ Шупта О.М.

СТАТУТ

Обслуговуючого Кооперативу «Розсошанський 1»

(редакція від 14.10.2013 року)

с. Розсоша Хмельницького району Хмельницької області, 2013 р.

 1. Загальні положення

1.1. Цей Статут регламентує порядок організації та діяльності обслуговуючого кооперативу (далі – Кооператив), створеного фізичними особами, громадянами України, що є власниками та/або здійснюють свою діяльність на земельних ділянках, наданих громадянам України у приватну власність для ведення особистого селянського господарства в Хмельницькому районі Хмельницької області на території земель Розсошанської  сільської ради за межами населеного пункту.

1.2. Кооператив діє згідно з Конституцією України, Законами України «Про об’єднання громадян», «Про кооперацію», Цивільним кодексом України, Земельним кодексом України, цим Статутом та іншими чинними нормативно-правовими актами, є юридичною особою з моменту його державної реєстрації.

1.3. У відповідності до ст.2 Закону України «Про кооперацію» Обслуговуючий Кооператив є юридичною особою, яка утворена  фізичними  особами, що добровільно об’єдналися на основі членства з метою ведення  спільної  діяльності на засадах самоврядування для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних та  інших спільних інтересів без мети одержання прибутків для надання послуг членам Кооперативу.

1.4. Повна назва Кооперативу: Обслуговуючий Кооператив «Розсошанський 1», скорочена назва: ОК «Розсошанський 1».

1.5. Кооператив має відокремлене майно, що належить йому на праві колективної власності, самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку та штампи з власним найменуванням, та інші реквізити, зразки яких затверджуються Загальними зборами членів Кооперативу.

1.6. Кооператив вправі від свого імені укладати договори, здобувати майнові й особисті немайнові права та обов’язки, бути позивачем і відповідачем в судах загальної та спеціальної юрисдикції.

1.7. За порушення договірних зобов’язань та інших правил здійснення господарської діяльності Кооператив несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

1.8.  Держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Кооперативу.

1.9. Кооператив не несе відповідальності за зобов’язаннями окремих членів Кооперативу та Держави.

1.10. Звернення стягнення на майно Кооперативу за особистими боргами членів Кооперативу не дозволяється, як і звернення стягнення на майно членів Кооперативу за зобов’язаннями Кооперативу.

1.11. Звернення стягнення на всю частку (земельну ділянку) члена Кооперативу або відчуження (зміна власника) частки (земельної ділянки) члена Кооперативу припиняє його участь у Кооперативі.

1.12. Місцезнаходження Кооперативу: Хмельницька область, Хмельницький район,  с. Розсоша, за межами населеного пункту.

 

 1. Мета створення Кооперативу і вичерпний перелік  видів  його діяльності

2.1. Метою діяльності Кооперативу є задоволення потреб (економічних, соціальних та інших) членів Кооперативу на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, та створення, розвитку, охорони та утримання в належному технічному стані соціально- економічної та інженерної інфраструктури Кооперативу (мереж електро-, водо- та газопостачання, водовідведення, систем освітлення та охорони, доріг, під’їздів, заїздів, вулиць, стоянок автотранспорту, місць збирання твердих побутових відходів, місць відпочинку), а також для обслуговування земельних ділянок, що входять в межі Кооперативу.

2.2. Для досягнення статутної мети Кооператив виконує наступні завдання:

2.2.1. Сприяє членам Кооперативу в реалізації своїх законних прав, свобод та інтересів у сфері особистого селянського господарства, садівництва, городництва у тому числі в сфері забезпечення членів Кооперативу необхідною соціально-економічною та інженерною інфраструктурою та  комунальними   послугами, надання членам Кооперативу необхідної допомоги для досягнення статутної мети тощо.

2.2.2. Сприяє захисту інтересів членів Кооперативу в органах державної влади і управління та місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

2.3. Для досягнення статутної мети, що визначені у цьому Статуті, Кооператив користується правом:

2.3.1. Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права.

2.3.2. Одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію та документи, необхідні для реалізації своїх цілей і завдань.

2.3.3. Вносити пропозиції до органів влади і управління, місцевого самоврядування щодо організації заходів, пов’язаних з реалізацію статутних цілей та завдань Кооперативу.

2.3.4. Засновувати підприємства, установи та організації необхідні для досягнення статутних цілей.

2.3.5. Брати участь у заходах, у тому числі міжнародних, для реалізації і досягнення статутних цілей Кооперативу.

 

 1. Склад засновників Кооперативу

Засновниками Кооперативу є громадяни України, які взяли участь у скликанні та проведенні установчих Загальних зборів, підписали протокол установчих Загальних зборів та затвердили даний Статут. Засновники Кооперативу є його членами з часу створення та державної реєстрації, відповідно користуються рівними правами та обов’язками згідно розділу 5 цього Статуту.

 

 1. Умови і порядок вступу до Кооперативу та виходу або виключення з нього

4.1. Членами Кооперативу можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які досягли 16-річного віку, які визнають та дотримуються вимог цього Статуту.

4.2.      Набуття членства у Кооперативі відбувається за умов сплати кандидатом вступного внеску, членського внеску, а при бажанні участі у реалізації цільових програм при обов’язковій сплаті цільових внесків.

4.3. Прийняття у члени Кооперативу здійснюється Правлінням Кооперативу на підставі письмового звернення кандидата та поданням відповідних документів.

4.4. Прийняття нових членів Кооперативу здійснюється:

4.4.1. В результаті одержання у власність або управління (купівля – продаж, дарування, спадщина, оренда тощо) земельної ділянки в межах Кооперативу, тобто у разі зміни власника або користувача приватизованої земельної ділянки діючого члена Кооперативу.

4.4.2. Прийняттям нових членів з числа фізичних осіб, що є власниками земельних ділянок, що межують або розташовані поруч із земельними ділянками діючих членів Кооперативу, або близьким родичами власників таких земельних ділянок або осіб, що мають право на користування такими земельними ділянками.

4.4.3. Кандидат у члени Кооперативу набуває членство лише за виконання наступних умов:

4.4.3.1. Подання Правлінню Кооперативу письмової власноручної заяви про вступ, копій документів, що засвідчують фізичну особу (паспорт, реєстраційна облікова картака плтаника податків (ІПН), та документів на право власності або управління (користування) на земельну ділянку діючого члену Кооперативу (п.4.4.1.) або земельну ділянку, що межує або розташована поруч із земельними ділянками Кооперативу (п.4.4.2.).

4.4.3.2.  Сплати вступного та членського внесків.

4.4.3.3. При бажанні прийнятого члена Кооперативу підключитися до загальної соціально-економічної та інженерної інфраструктури Кооперативу обов’язковим є оплата цільових внесків у розмірах, сплачених окремими членами Кооперативу на час введення в експлуатацію загальних елементів соціально – економічної або інженерної інфраструктури.

4.4.3.4. У разі виконання п. 4.4.3.3 підключення загальних елементів соціально- економічної або інженерної інфраструктури до земельної ділянки прийнятого члена Кооперативу відбувається за рахунок останнього.

4.5. У разі невиконання умов передбачених п.4.4. цього Статуту, власник земельної ділянки на території обслуговування Кооперативу не набуває статусу члена Кооперативу і, відповідно, не набуває права користування соціально-економічною та інженерною інфраструктурою та послугами Кооперативу на умовах і правах, якими користуються його члени.

4.6. Прийнятий у члени Кооперативу, замість такого, що вибув з нього, є правонаступником того, що вибув, незалежно від стосунків, ступеня спорідненості та способу відчуження – передачі прав на земельну ділянку, куплі-продажу, дарування, одержання спадщини тощо.

4.7. Членство у Кооперативі підтверджується відповідними посвідченнями або довідкою, виданою від імені Кооперативу.

4.8. Член Кооперативу, який систематично не виконує або неналежним чином виконує свої обов’язки, не слачує членські внески або заважає своїми діями досягненню статутних завдань Кооперативу, або порушує законні права інших членів Кооперативу може бути, за поданням Правління Кооператива, виключений з Кооперативу на підставі рішення Загальних зборів Кооперативу.

4.9. Член Кооперативу сплачує обов’язковий вступний (разовий) внесок (при вступі в Кооператив) та обов’язкові щомісячні внески. Розмір обов’язкових вступного та щомісячних внесків встановлюється рішенням Загальних зборів Кооперативу. Щомісячний внесок  сплачується не рідше одного разу в квартал. Кінцевою датою сплати щомісячних членських внесків Кооперативу за кожний квартал календарного (поточного) року є:

– 15 січня календарного (поточного) року за 4 (четвертий) квартал минулого року;

– 15 квітня календарного (поточного) року за 1 (перший) квартал календарного (поточного) року;

– 15 липня календарного (поточного) року за 2 (другий) квартал календарного (поточного) року;

– 15 жовтня календарного (поточного) року за 3 (третій) квартал календарного (поточного) року.

4.10. У разі систематичної не сплати обов’язкових членських внесків (більше ніж 6 місяців) та несплати за спожиту електричну енергію та інші послуги, що надаються членам Кооперативу порушник виключається з членів Кооперативу з втратою можливості користуватися порушником загальною інженерною інфраструктурою Кооперативу (мережами електро-, водо- та газопостачання, водовідведення, системою освітлення та охорони, стоянками автотранспорту, місцями збирання твердих побутових відходів, місцями відпочинку тощо) без повернення сплачених раніше вступних, членських та інших цільових внесків в Кооператив. Рішення про виключення за п. 4.9 вимог цього Статуту приймається Правлінням. Рішення Правління про позбавлення члена Кооперативу окремих прав на користування загальною інженерною інфраструктурою Кооперативу (мережами електро-, водо- та газопостачання, водовідведення, системою освітлення та охорони, стоянками автотранспорту, місцями збирання твердих побутових відходів, місцями відпочинку тощо) може бути скасовано лише Загальними зборами членів Кооперативу. У разі усунення членом Кооперативу порушень норм цього Статуту, член Кооперативу може бути поновлений у правах на користування соціально – економічною та інженерною інфраструктурою та землями загального користування за рішенням Правління Кооперативу.

4.11. У разі наявності у приватній власності у члена Кооперативу більше ніж одніє приватизованої земельної ділянки в межах Кооперативу, його голос при голосуванні враховується по кількості наявних у власності земельних ділянок в межах Кооперативу.

4.12. Член Кооперативу може вийти з Кооперативу за власним бажанням на підставі письмового звернення (заяви). Рішення про позбавлення членства у Кооперативі у цьому випадку приймається Правлінням Кооперативу за умов відсутності боргів або невиконаних зобов’язань перед Кооперативом.

4.13. Інші підстави припинення членства у Кооперативі:

– смерть члена Кооперативу;

– ліквідація або реорганізація Кооперативу;

4.14. Виключення з членів Кооперативу може бути оскаржене до суду.

 

 1. Права і обов’язки членів Кооперативу

5.1 .Член Кооперативу має право:

5.1.1. Брати участь в управлінні справами Кооперативу в порядку, визначеному Статутом.

5.1.2. Обирати та бути обраним до керівних органів Кооперативу.
5.1.3. Одержувати інформацію про діяльність Кооперативу.

5.1.4. Вийти зі складу членів Кооперативу в порядку, передбаченому Статутом.

5.1.5. Самостійно господарювати на земельній ділянці та розпоряджатися на власний розсуд одержаною на ній сільськогосподарською продукцією.

5.1.6. Користуватися соціально- екномічною та інженерною інфраструктурою   Кооперативу за умови сплати цільових внесків, за рахунок яких побудовано та утримуються елементи соціально- економічної та інженерної інфраструктури.

5.1.7. На відшкодування збитків у випадках, передбачених законом.

5.1.8. Споруджувати на власній земельній ділянці жилі будинки та інші будівлі і господарські споруди.

5.1.9. Продавати або іншим шляхом відчужувати приватизовану земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину тощо.

5.1.10.  Користуватися послугами Кооперативу.

5.1.11. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Кооператива, усунення недоліків у роботі його органів управління та посадових осіб.

5.1.12. Звертатися до органів управління та органів контролю за діяльністю Кооперативу із запитами, пов’язаними з членством у Кооперативі, діяльністю Кооперативу та його посадових осіб, одержувати письмові відповіді на свої письмові запити.

5.2. Члени Кооперативу мають також інші права, передбачені цим Статутом або встановлені Загальними зборами Кооператива та законодавством.

5.3. Члени Кооперативу зобов’язані:

5.3.1.  Забезпечувати використання земельних ділянок за цільовим призначенням.

5.3.2. Додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля.

5.3.3. Своєчасно сплачувати членські внески та земельний податок, а також платежі за обслуговування соціально- економічної та інженерної інфраструктури (у разі права користування її елементами), комунальні послуги.

5.3.4. Не порушувати прав власності суміжних земельних ділянок та землекористувачів.

5.3.5. Підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі.

5.3.6. Дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов’язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон.

5.3.7. Зберігати об’єкти соціально- економічної та інженерної інфраструктури та загального користування, у тому числі покриття вулиць і проїздів, будівлі і конструкції, а також геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем тощо. Уразі порушення їх цілості при виконанні будь-яких робіт з власної ініціативи – самостійно і за власний рахунок усунути та відновити попередній стан цих споруд, будівель, конструкцій, вуличного покриття тощо.

5.3.8. Виконувати вимоги Статуту Кооперативу та рішення його керівних органів.

5.4. Члени Кооперативу можуть нести також інші обов’язки перед Кооперативом, передбачені чинним законодавством.

 

 1. Порядок внесення змін до статуту Кооперативу

Зміни і доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів членів Кооперативу простою більшостю голосів, окремо оформляються, підписуються всіма присутніми на загальних Зборах членами  Кооперативу та підлягають обов’язковій державній реєстрації.

 

 1. Порядок встановлення розміру і сплати внесків та  паїв членами Кооперативу та відповідальність за  порушення  зобов’язань щодо їх сплати

7.1. Встановлення розміру та порядок сплати внесків членами Кооперативу здійснюється Правлінням з подальшим обов’язковим затвердженням Загальними зборами Кооперативу. Члени Кооперативу зобов’язані сплатити вступний внесок при прийомі в члени Кооперативу та регулярно сплачувати членські внески.

ВСТУПНИЙ ВНЕСОК –   грошовий чи інший майновий неповоротний внесок, який зобов’язана сплатити особа у разі вступу до Кооперативу.

ЧЛЕНСЬКИЙ ВНЕСОК – грошовий неповоротний внесок, який періодично, але не рідше ніж один раз на три місяці у рік (квартал) сплачується членом Кооперативу для забезпечення поточної діяльності Кооперативу.

Члени Кооперативу мають право сплачувати або відмовитися сплачувати цільові внески.

ЦІЛЬОВИЙ ВНЕСОК – грошові, інші майнові та немайнові цінності членів Кооперативу, що вносяться з метою забезпечення виконання конкретних цільових програм розвитку Кооперативу, пов’язаних з облаштуванням соціально-економічної та інженерної інфраструктури. У разі не сплати цільового внеску член Кооперативу не має право користуватися майном та землями, придбаними за цільові внески та елементами соціально-економічної та інженерної інфраструктури тощо, побудованими або облаштованими за рахунок  цільових внесків інших членів Кооперативу.

7.2. Розмір вступного та членських внесків встановлюється та може бути змінений лише за рішенням Загальних зборів членів Кооперативу, а цільових внесків – Правлінням Кооперативу.

7.3. За власним бажанням член Кооперативу може внести ПАЙ, тобто майновий  (поворотний внесок) для розвитку Кооперативу у вигляді майна, грошей або земельної ділянки на визначений при передачі паю час (термін). Передача паю оформлюється Головою Правління відповідним протоколом за обов’язковою участю члена Кооперативу, що вніс пай. У протоколі обов’язково вказується стан, умови використання та дата повернення паю.

 

 1. Форми участі членів Кооперативу в його діяльності

Члени Кооперативу беруть участь в його діяльності лише особисто шляхом реалізації наданих п. 5 цього Статуту прав із дотриманням передбачених даним Статутом обов’язків. Делегування участі членом Кооперативу в діяльності Кооперативу іншим юридичним або фізичним особам не дозволяється.

 

 1. Порядок формування, склад і компетенція органів управління та органів контролю Кооперативу

9.1. Органами управління Кооперативу є Загальні збори членів Кооперативу, Правління, Голова Правління, а органом контролю – Ревізійна комісія Кооперативу.

9.2. Вищим органом управління Кооперативу є Загальні збори членів Кооперативу. До компетенції Загальних зборів членів Кооперативу належить:

9.2.1. Затвердження Статуту Кооперативу та внесення до нього змін і доповнень.

9.2.2.  Обирання, з кола членів Кооперативу та за їх згодою, Правління Кооператива у кількості не менше, ніж 3 особи та його Голову, Ревізійну комісію у складі не менш, ніж 3 особи на термін 3 роки та затверджують штатний розпис Кооперативу.

9.2.3. Заслуховування звітів Голови Правління, Правління та Ревізійної комісії Кооперативу, затвердження річних балансів та виконання кошторисів.

9.2.4. Визначення розміру вступного і членського внесків, термін та порядок їх сплати.

9.2.5. Визначення розміру, порядку формування та використання фондів Кооператива, затвердження Правил внутрішнього розпорядку Кооперативу, цільових програм.

9.2.6. Визначення умов оплати  праці та утримання органів управління, у тому числі затвердження кошторису Кооперативу на рік.

9.2.7. Затвердження річного звіту.

9.2.8. Затвердження рішень Правління про прийняття нових членів та припинення членства, а також розгляд скарг членів Кооперативу на дії (бездіяльність) органів управління Кооперативу, вирішення питань дострокового припинення повноважень посадових осіб Кооперативу.

9.2.9. Прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном.

9.2.10. Утворення спеціальних комісій із залученням як консультантів, найманих працівників, а також надання на це дозволу Правління Кооперативу. При цьому збори вирішують питання щодо умов оплати праці найманих працівників.

9.2.11. Прийняття рішень про вступ Кооперативу до об’єднань (або виходу з них) та створення підприємств, установ, організацій.

9.2.12. Прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію Кооперативу.

9.3. До компетенції загальних зборів можуть бути віднесені будь-які питання діяльності Кооперативу.

9.4. Чергові Загальні збори членів Кооперативу скликаються Правлінням або Головою Кооперативу у разі потреби, але не рідше одного разу на рік.

9.5. Про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів члени Кооперативу повинні бути повідомлені не пізніше, ніж за 10 днів до визначеного строку їх проведення шляхом розміщення відповідної об’яви на дошках оголошень Кооперативу.

9.6. Позачергові Загальні збори членів Кооператива скликаються на вимогу:
– не менше третини його членів;

– ревізійної комісії;

– Голови Правління.

9.7. Позачергові Загальні збори членів Кооперативу повинні бути скликані протягом 14 днів з дня надходження такої вимоги. У разі незабезпечення Правлінням (Головою) Кооперативу скликання позачергових Загальних зборів вони можуть бути скликані особами, які вимагали їх скликання, протягом наступних 14 днів у порядку, визначеному п.9.5 Статуту.

9.8. Загальні збори членів Кооперативу правомочні вирішувати питання, якщо на них присутні більше половини його членів.

9.9. Під час проведення Загальних зборів кожний член Кооперативу має стільки голосів, скількома земельними ділянками в межах Кооперативу він володіє або користується. Член Кооперативу при голосуванні не може передавати свій голос (голоси) іншій особі.

9.10. Рішення Загальних зборів членів Кооперативу приймаються відкритим голосуванням. За рішенням більшості присутніх на Загальних зборах голосування може відбуватись таємним шляхом.

9.11. З окремих питань діяльності Кооперативу, що не пов’язані з відчуженням майна Кооперативу, допускається проведення голосування членів Кооперативу шляхом письмового опитування членів Кооперативу. При цьому термін, протягом якого проводиться опитування по одному питанню, не повинен перевищувати одного місяця. Результати письмового опитування оцінюються, як результати голосування Загальних зборів Кооперативу про що складається відповідний протокол.

9.12. Рішення Загальних зборів Кооперативу оформляється протоколом, який підписують Голова Правління або головуючий (у разі відсутності Голови Правління) та секретар зборів.

9.13. У протоколі зазначається кількість наявних, на день скликання Загальних зборів, членів Кооперативу з правом голосу та кількість присутніх на зборах. До протоколу зборів додається список присутніх із зазначенням даних:

– для фізичної особи – реєстровий номер земельної ділянки, прізвище, ім’я та по батькові користувача (власника) цієї ділянки. Дані про фізичну особу засвідчуються її особистим підписом.

9.14. Виконавчим органом Кооперативу є Правління, яке очолює Голова. Правління Кооперативу, як правило, здійснює діяльність на громадських засадах шляхом проведення засідань, про що складається відповідний протокол та оформляється письмове рішення за підписом членів Правління, що доводиться до членів Кооперативу шляхом оголошення.

9.15. Інформація про час, місце засідання Правління та порядок денний повинна бути доведена Головою до всіх членів Правління. Рішення Правління правомочне, якщо за нього проголосують більшість його членів. У разі розподілу голосів навпіл голос Голови Правління є вирішальним.

9.16. Правління Кооперативу

9.16.1. Обирає зі свого складу посадових осіб відповідно до штатного розкладу Кооператива, визначає регламент роботи Правління та доводить його до відома членів Кооператива шляхом розміщення відповідної інформації на дошках оголошень.

9.16.2. Здійснює управління Кооперативом у період між Загальними зборами членів Кооперативу, забезпечує виконання їх рішень.

9.16.3. Розраховує та визначає розмір надходжень та витрат Кооперативу.

9.16.4. Здійснює контроль за дотриманням членами Кооперативу правил внутрішнього розпорядку Кооперативу та рішень його керівних органів.

9.16.5. Забезпечує виконання цільових програм Кооперативу та інших робіт, спрямованих на досягнення статутних цілей Кооперативу.

9.16.6. Організовує та здійснює контроль за своєчасною та повною сплатою членами Кооперативу внесків, земельного податку, комунальних та інших обов’язків платежів, які сплачуються через Кооператив.

9.16.7. Розглядає подання Голови Правління з питань діяльності Кооперативу та приймає по них рішення відповідно до своєї компетенції. У разі необхідності готує подання на розгляд Загальних зборів членів Кооперативу.

9.17.  Голова Правління Кооперативу

9.17.1. Обирається з числа членів Правління та на громадських засадах або на оплатній основі  організовує діяльність Правління Кооперативу, підзвітний вищому органу – Загальним зборам членів Кооперативу та звітує Правлінню Кооперативу і несе перед ним відповідальність за ефективність діяльності Кооперативу.

9.17.2. Представляє Кооператив у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами.

9.17.3. Укладає угоди між Кооперативом та іншими особами.

9.17.4. Приймає на роботу та звільняє з роботи найманих працівників  відповідно до штатного розпису, видає обов’язкові для найманих працівників накази та розпорядження.

9.17.5. Розглядає заяви та інші звернення членів Кооперативу з питань діяльності Кооперативу, організовує необхідні перевірки по них та готує відповіді.

9.17.6. Готує та подає на розгляд Правління документи, проекти рішень та інші пропозиції з питань діяльності Кооперативу.

9.17.7. Організовує ведення протоколів Загальних зборів членів Кооперативу, засідань Правління Кооперативу, відповідає за їх збереження, а також за зберігання установчих та інших правовстановлюючих документів та печатки Кооперативу.

9.17.8 У разі необхідності укласти договір з Головою Правління як з фізичною особою  від імені Кооперативу, такий договір від імені Кооперативу укладає Заступник Голови Правління або особа, визначена Загальними Зборами Кооперативу (у разі відсутності обраного Заступника Голови Правління).

9.17.9 У разі оермо обраних (визначених, найнятих) осіб Голова Правління  виконує обов’язки бухгалтера, касира, осби, відповідальної за енергогосподарство тощо в одній особі.

9.18. Ревізійна комісія Кооперативу

9.18.1. Ревізійна комісія Кооперативу здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Кооперативу, підзвітна Загальним зборам членів Кооперативу і обирається Загальними зборами з числа членів Кооперативу. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління Кооперативу. Голову Ревізійної комісії обирають виключно з членів Кооперативу.

9.18.2. Перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Кооперативу Ревізійною комісією проводяться:

– за власною ініціативою;

– за рішенням Загальних зборів членів Кооперативу;

– на вимогу не менш, як 10 відсотків членів Кооперативу.

– за мотивованою вимогою Голови Правління або будь – кого з кола членів Правління Кооператива.

9.18.3. У разі зміни Голови Правління, призначення (або звільнення) казначея, бухгалтера, а також в інших випадках, передбачених законодавством проводиться перевірка Ревізійною комісією.

9.18.4. Ревізійна комісія складає висновок за річними звітами про результати діяльності Кооперативу, що доводиться членам Кооперативу під час наступних Загальних зборів.

9.18.5. При здійсненні перевірок на вимогу членів Ревізійної комісії надаються будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, що стосуються діяльності Кооперативу, а також пояснення посадових осіб Кооперативу.

 

 1. Порядок формування, використання та розпорядження  майном Кооперативу, економічні засади дяльності Кооперативу

10.1. Майно Кооперативу становлять його власність, як юридичної особи і є неподільним між членами Кооперативу.

10.2. Кооператив може мати у власності землю, кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.

10.3. Джерела надходження коштів та іншого майна до Кооперативу.

Кооператив набуває право власності на кошти та інше майно шляхом одержання:

10.3.1. від Держави, юридичних, фізичних осіб та членів Кооперативу у вигляді паїв (поворотних внесків).

10.3.2. вступних, членських та цільових внесків членів Кооперативу (неповоротних внесків).

10.3.3. неповоротних добровільних пожертвувань від Держави, юридичних, фізичних осіб та членів Кооперативу.

10.3.4. у власність майна та майнових прав за цивільно – правовими угодами за рахунок власних коштів, сформованих згідно п.10.3.2.

10.4. Кооператив має право здійснювати щодо свого майна будь-які дії та укладати угоди, які не суперечать законодавству.

10.5. Майно та кошти Кооперативу використовуються згідно мети та завдань Кооперативу, а також на оплату праці штатних або найманих працівників Кооперативу.

10.6. Гарантії щодо власності Кооперативу встановлюються законодавством України.

10.7. Кошти та інше майно Кооперативу не може перерозподілятись між його членами і використовується виключно для виконання статутних завдань.

10.8. Кооператив виступає єдиним  уповноваженим  користувачем земельних  ділянок загального користування (вулиць, доріг, проїздів, луговин, автостоянок, технологічних ділянок тощо) в межах наданих у користування Кооперативу земельної площі згідно з генеральним планом.

10.9. Кооператив є власником будівель, споруд, земель загального користування, грошових та майнових внесків його членів, виготовленої продукції, а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених Законом.

10.10. Володіння, користування та розпорядження майном Кооператива здійснюють органи управління Кооперативу відповідно до їх компетенції, визначеної статутом Кооперативу.

10.11. Реалізація (відчуження) майна Кооперативу, яке придбано за рахунок вступних та членськів внесків відбувається виключно за рішенням Загальних зборів членів Кооперативу, прийнятим більшістю голосів, присутніх на Загальних зборах.

10.11.1 Реалізація (відчуження) майна Кооперативу, яке придбано за рахунок цільових внесків відбувається в порядку, передбаченому п.11.2.1.2  та п.11.2.1.3 цього Статуту.

10.12. Економічні засади діяльності Кооперативу

10.12.1. Кооператив через Правління самостійно визначає основні напрямки своєї діяльності та здійснює її планування.

10.12.2. Кооператив через Правління самостійно розробляє програми і плани соціально-економічного розвитку, розглядає і затверджує їх на Загальних зборах членів Кооперативу.

10.12.3. Кооператив надає послуги своїм членам, не маючи на меті одержання прибутку.

 

 1. Порядок розподілу доходу та покриття збитків Кооперативу, формування фондів

11.1.Дохід Кооперативу

11.1.1 Дохід Кооперативу формується з надходжень від сплати внесків та інших надходжень, не заборонених законодавством України після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат та витрат на оплату праці найманих працівників.

11.1.2. Дохід розподіляється на :

11.1.2.1. Сплату податків і зборів ( обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів.

11.1.2.2. Погашення наявної кредиторської заборгованості.

11.1.2.3. Покриття збитків.

11.1.2.4. Проведення відрахувань до створених фондів Кооператива.

11.1.2.5. Залишки нерозподіленого доходу зараховуються до неподільного фонду і використовуються на статутні цілі.

11.2. Соціально – економічна та інженерна інфраструктура Кооперативу.

11.2.1. Соціально – економічна та інженерна інфраструктура Кооперативу (далі Інфраструктура) складається з мереж електро-, водо- та газопостачання, водовідведення, системи освітлення та охорони, а також доріг, під’їздів, заїздів, вулиць, стоянок автотранспорту, місць збирання твердих побутових відходів, місць відпочинку тощо та поділяється на загальну та індивідуальну Інфраструктуру.

11.2.1.1. Загальна Інфраструктура Кооперативу будується та утримується за рахунок цільових внесків членів Кооперативу, розташована на землях загального користування. Користуватися загальною Інфраструктурою мають право лише члени Кооперативу, що сплатили відповідні цільові внески для її побудови (облаштування) та утримання.

11.2.1.2. Загальна Інфраструктура Кооперативу перебуває на балансі та є власністю Кооперативу. В економічно вигідних випадках, виключно за рішенням Загальних зборів окремі елементи загальної Інфраструктури можуть бути оплатно чи безоплатно передані для подальшої експлуатації іншим юридичним особам з відчуженням з балансу Кооперативу. При цьому голосують з цих питань на Загальних зборах лише члени Кооперативу, що брали участь в створенні конкретних елементів загальної Інфраструктури та здійснили оплату цільових внесків. Одержані від оплатної передачі елементів загальної Інфрастуртури гроші можуть бути або повернуті членам Кооперативу, що брали участь в створенні конкретних елементів загальної Інфраструктури та здійснили оплату цільових внесків, або зараховані як відповідні цільові внески у спеціальні фонди Кооперативу (п.11.3.3 цього Статуту).

11.2.1.3. У разі оплати, побудови (облаштування) окремих елементів загальної Інфраструктури за рахунок лише одного члена Кооперативу, оплатна чи безоплатна передача для подальшої експлуатації іншим юридичним особам з відчуженням з балансу Кооперативу таких елементів відбувається лише за погодженням з Правлінням Кооперативу.

11.2.1.4. Індивідуальна Інфраструктура побудована та облаштована за особистий рахунок окремих членів Кооперативу, розташована на приватизованих земельних ділянках та є власністю окремих членів Кооперативу. Використання іншими членами Кооперативу індивідуальної Інфраструктури  дозволяється за згодою власника.

11.3. Фонди Кооперативу

11.3.1. Для забезпечення Статутної діяльності Кооператив може створювати неподільний та спеціальні фонди.

11.3.2. Неподільний фонд створюється в обов’язковому порядку і формується за рахунок паїв, вступних та членських внесків, та інших надходжень, не заборонених законом. Цей фонд не може бути розподілений між членами Кооперативу і використовується виключно для забезпечення статутних завдань діяльності Кооперативу, а також для утримання загальної Інфраструктури Кооперативу.

11.3.3. Спеціальні фонди створюється за рахунок цільових внесків членів Кооперативу для забезпечення реалізації відповідної цільової (спеціальної) програми розвитку Кооперативу. Після завершення реалізації відповідної цільової (спеціальної) програми залишки коштів за згодою членів Кооперативу, що сплатили цільові внески, можуть бути зараховані з  спеціального фонду до неподільного фонду, або використані для реалізації інших цільових (спеціальних) програм як цільові внески (або частина таких внесків).

11.3.4. Кошти та майно створених фондів використовуються за рішеннями Правління Кооператива відповідно до мети їх створення та цілей діяльності Кооператива.

11.4. Землі Кооперативу

11.4.1. Землі Кооперативу складається із земельних ділянок членів Кооперативу та земель загального користування, наданих Кооперативу в оренду, постійне користування, а також придбаних ним у власність відповідно до земельного законодавства України, тобто поділяються на приватизовані, що перебувають у власності або користуванні кожного з членів Кооперативу та не приватизовані (землі загального користування).

11.4.2. Землі загального користування, що є власністю Кооперативу або перебувають в користуванні Кооперативу, використовуюються згідно їх цільового призначення.

11.4.3. Кожен член Кооперативу має рівні права на користування землями загального призначення Кооперативу. У разі знаходження на землях загального користування елементів загальної Інфраструктури, її використання дозволяється при  виконанні положень п.4.4 цього Статуту.

11.4.4. Кооператив має власні межі, які складаються з меж земельних ділянок членів Кооперативу та земель загального користування Кооперативу.

11.4.5. Зміна цільового призначення земель загального користування, що є власністю Кооперативу, здійснюється виключно рішенням Загальних зборів Кооперативу з подальшим затвердженням уповноваженим державним органом у сфері земельних ресурсів.

11.4.6. Реалізація (відчуження) земель загального користування, що є власністю Кооперативу, здійснюється виключно рішенням Загальних зборів Кооперативу.

11.4.7. Приватизовані земельні ділянки члени Кооперативу використовують на власний розсуд згідно з цільовим призначенням землі з дотриманням положень Земельного Кодексу Украни.

 1. Порядок обліку і звітності у кооперативі.

12.1. Оподаткування, облік і звітність у Кооперативі здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством.

12.4. В Кооперативі здійснюється документальний, матеріальний та фінансово – бухгалтерський обліки (далі Обліки) у порядку, передбаченому чинним законодавством.

12.2. Відповідальним за ведення Обліків бухгалтерського, документального та матеріального обліку та звітності у Кооперативі є Голова Правління та визначені члени Кооперативу (на громадських засадах) або наймані працівники.

12.3. У разі необхідності за рішенням Загальних зборів в штаті Кооперативу додатково може бути введено посаду бухгалтера, казначея, обліковця, інженера з експлуатації загальної Інфраструктури тощо як з числа членів Кооперативу на громадських засадах так і з числа найманих працівників.

 

 1. Порядок реорганізації та ліквідації Кооперативу, вирішення пов’язаних з цим майнових питань

13.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Кооперативу відбувається за рішенням загальних зборів членів Кооперативу у порядку визначеному законодавством та даним Статутом Кооперативу. У разі реорганізації права та обов’язки Кооператива переходять до його правонаступників.

13.2.  Ліквідація Кооперативу здійснюється

13.2.1. За рішенням Загальних зборів членів Кооператива.

13.2.2. За рішенням суду.

13.3. Ліквідація Кооперативу здійснюється комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про його ліквідацію. Цим же органом визначається порядок діяльності ліквідаційної комісії.

13.4. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо правління Кооперативом, повноваження Голови та членів Правління Кооперативу при цьому припиняються.

13.5. Ліквідаційна комісія  зобов’язана провести роботу, пов’язану із стягненням дебіторської заборгованості і виявленням претензій кредиторів (з повідомленням останніх про ліквідацію Кооперативу), встановити порядок і строки проведення ліквідації, також строк для пред’явлення претензій, що не може бути меншим ніж два місяці з дня публікації інформації про ліквідацію Кооперативу.

13.6. Ліквідаційна комісія проводить ліквідацію Кооперативу в порядку, встановленому Законом.

13.7. Майно та кошти Кооперативу, що залишилися після задоволення вимог кредиторів Кооперативу, здійснення оплати праці, розрахунків з об’єднанням, членом якого воно є, розподіляється у порядку, визначеному Ліквідаційною комісією.

Голова Правління

Обслуговуючого Кооперативу «Розсошанський 1»       __________  Шупта О.М.

14 жовтня 2013 року